Санал асуулгууд

Тодорхой чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг 1 хувь болгохыг дэмжиж байна уу?

Дэмжинэ
71%
Дэмжихгүй
23%
Өөр саналтай Дэлгэрэнгүй

5%