Санал асуулгууд

Тодорхой чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг 1 хувь болгохыг дэмжиж байна уу?

Дэмжинэ
70%
Дэмжихгүй
24%
Өөр саналтай Дэлгэрэнгүй

4%