Санал асуулга

Тодорхой чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг 1 хувь болгохыг дэмжиж байна уу?

  • Дэмжинэ
  • Дэмжихгүй
  • Өөр саналтай

Үр дүн

Бусад санал асуулга


Тамгын газар

Монгол Улсын Их Хурлын Тамгын газрын товч түүх

Улсын Бага Хурлын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийг үндэслэн Улсын Бага Хурлын даргын 1990 оны 9 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 4 тоот захирамжаар Улсын Бага Хурлын гүйцэтгэх аппарат “Тамгын газар”-ыг анх байгуулж, тус газрыг Зохион байгуулалтын хэлтэс, Зөвлөгчдийн товчоо, Орон нутгийн Ардын Хурлын ажлын хэсэгтэйгээр байгуулан ажиллаж эхэлсэн байна. Улсын Бага Хурлын Тамгын газар нь Монгол Улсад хууль тогтоох байнгын ажиллагаатай Парламентын эх суурийг тавьж, Монгол Улсын ардчилсан Үндсэн хуулийг ...

Хүний нөөцийн алба

Хүний нөөцийн алба нь хүний нөөцийн менежментын бодлого боловсруулж, хэрэгжилтийг хангах, байгууллагын хөдөлмөрийн харилцааг зохицуулах ажлын чиг үүргийн хүрээнд дараах ажлыг эрхлэн гүйцэтгэнэ:                         1/Тамгын газрын үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөг боловсруулж биелэлтийг тооцох, хагас, бүтэн жилийн ажлын тайланг нэгтгэх;                         2/хүний нөөцийн стратегийн бодлого, төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх;                         3/хүний нөөцийг бүрдүүлэх, сонгон ...

Үйл ажиллагаа хариуцсан алба

Төв нь Тамгын газрын дотоод үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, сайжруулах, Тамгын газрын ажил, үйлчилгээнд гүйцэтгэлийн хяналт тавих, үйл ажиллагааг нэг цонхоор төвлөрүүлэн явуулах, Улсын Их Хурлын дарга, Тамгын газрын Ерөнхий нарийн бичгийн даргыг үйл ажиллагааны мэдээллээр хангах үндсэн чиг үүргийн хүрээнд дараах ажлыг эрхэлнэ:             9.1.Үйл ажиллагаа хариуцсан алба             1/Тамгын газрын дотоод үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, сайжруулах;                         2/Тамгын ...

УИХ-ын үйл ажиллагааг сурталчлах алба

Улсын Их Хурлын үйл ажиллагааг сурталчлах алба нь Улсын Их Хурлын үйл ажиллагааны ил тод, нээлттэй байдлыг хангах, Улсын Их Хурал, Тамгын газрын үйл ажиллагааг олон нийтэд мэдээлэх, сурталчлах ажлыг зохион байгуулах, “Төрийн мэдээлэл” эмхэтгэлийг эрхлэн гаргах ажлын чиг үүргийн хүрээнд дараах ажлыг эрхлэн гүйцэтгэнэ:                         1/Улсын Их Хурлын үйл ажиллагааны талаар хэвлэл, мэдээллийн хэрэгслээр мэдээлэх, сурталчлах бодлого, чиглэлийг тогтоож, хэрэгжилтийг зохион ...

Программ хангамжийн алба

Программ хангамжийн алба нь Улсын Их Хурал, Тамгын газрын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, мэдээллийн технологи, мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх, программ хангамжийн хэвийн ажиллагааг хангах, мэдээллийн аюулгүй байдлыг зохих түвшинд хангах, компьютерын сүлжээ болон түүнд суурилсан бүх төрлийн үйлчилгээг үзүүлэх ажлын чиг үүргийн хүрээнд дараах ажлыг эрхлэн гүйцэтгэнэ:                         1/мэдээллийн аюулгүй байдлыг зохих түвшинд хангах төлөвлөгөө, төсөл, хөтөлбөр ...

Санхүү, эдийн засгийн алба

Санхүү, эдийн засгийн алба нь Улсын Их Хурлын Тамгын газрын аж ахуй, санхүүгийн менежментийн бодлого боловсруулж, хэрэгжилтийг хангах ажлын чиг үүргийн хүрээнд дараах ажлыг эрхлэн гүйцэтгэнэ:                         1/Улсын Их Хурлын төсвийг боловсруулах, батлуулах, батлагдсан төсвийг зохих журмын дагуу зарцуулах, санхүүгийн төлбөр тооцоог хийх, санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг эрхлэх;                         2/батлагдсан төсвийг Байнгын хороод, Улсын Их Хурлын гишүүд, Улсын Их Хурал дахь ...

Төсвийн шинжилгээний хэсэг

Төсвийн шинжилгээний хэсэг нь Монгол Улсын төсвийн асуудлаар Төсвийн байнгын хорооны дэргэд ажиллан төсвийн төсөл хэлэлцэх, төсвийн гүйцэтгэлд тавих хяналтыг сайжруулах, үр нөлөөг дээшлүүлэхэд туслах, бодлогын зөвлөмж гаргах, дүн шинжилгээ хийх, бусад асуудлаар хэлтсийн чиг үүргийн хүрээнд дараах ажлыг эрхлэн гүйцэтгэнэ:                         1/тухайн жилийн төсвийн тухай хуулийн төслийг хянаж, өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлагатай бол тооцоо, судалгаанд үндэслэсэн санал ...

Судалгааны алба

Судалгааны алба нь төсөл болон хууль тогтоомжийн талаар мэдээлэл, лавлагаа бэлтгэх, харьцуулсан судалгаа хийх, санал оруулах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, шинэчлэх, парламентын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж, парламентын судлалыг хөгжүүлэхэд оролцох чиг үүргийн хүрээнд дараах ажлыг эрхлэн гүйцэтгэнэ:             1/Улсын Их Хурлын гишүүд, Байнгын, дэд, түр хороо, Тамгын газрын удирдлагын захиалгаар лавлагаа мэдээлэл бэлтгэх, харьцуулсан судалгааг холбогдох журмын дагуу гүйцэтгэх;               ...

Хуралдаан зохион байгуулах алба

Хуралдаан зохион байгуулах алба нь Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны зохион байгуулалтын бэлтгэл ажлыг хангах чиг үүргийн хүрээнд дараах ажлыг эрхлэн гүйцэтгэнэ:                         1/Улсын Их Хурлын нэгдсэн хуралдааны ирц бүрдүүлэх ажлыг нам, эвслийн бүлэг, гишүүдийн зөвлөх, туслахтай хамтран зохион байгуулах;                         2/Улсын Их Хурлын гишүүдийн болон нэгдсэн хуралдааны ирцийн мэдээг гаргах;                         3/хуралдааны танхимд дэг сахиулах;               ...

Байнгын хороодын ажлын алба

Байнгын хороодын ажлын алба нь Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийн төсөл /цаашид “төсөл” гэх/ -ийг хэлэлцэх, батлах үйл ажиллагааны бэлтгэл ажлыг хангах, батлагдсан хуулийн эцсийн найруулгыг бэлтгэж танилцуулах, ёсчлуулах ажлыг зохион байгуулах, хорооны ажлын албадын үйл ажиллагааг уялдуулан зохицуулах, удирдлагаар хангах, иргэд байгууллагаас ирүүлсэн өргөдлийг судлан шийдвэрлүүлэх чиг үүргийн хүрээнд дараах ажлыг эрхлэн гүйцэтгэнэ:                         ...

Бичиг хэргийн алба

1/Улсын Их Хурал, түүний Тамгын газрын бичиг хэрэг, албан хэрэг хөтлөлтийн үйл ажиллагааг эрхлэх; 2/батлагдсан хууль, Улсын Их Хурлын бусад шийдвэрийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгч болон холбогдох бусад байгууллагад хүргүүлэх; 3/ирсэн бичиг, материал, Улсын Их Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбоотой тараахаар ирүүлсэн материалыг дотоод шуудан (Улсын Их Хурлын гишүүд болон ажилтнуудын нэр бүхий хайрцаг)-аар дамжуулан хүргэх; 4/Улсын Их Хурлын гишүүн, Байнгын хороонд иргэд, байгууллагаас ирүүлсэн болон ...

Чиг үүрэг

Дотоод аудитор дараах ажлыг эрхлэн гүйцэтгэнэ:                         1/Байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод аудит хийх бодлого, арга зүй, төлөвлөгөөг боловсруулах, батлуулах, тэдгээрийн дагуу дотоод аудитыг хэрэгжүүлэх;                         2/Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, төсвийн хөрөнгө, өр, төлбөр, орлого, зарлага, хөтөлбөр, арга хэмжээ, хөрөнгө оруулалтад санхүүгийн хяналт, шалгалт хийх, үнэлэлт, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, эрсдлийн удирдлагаар хангах чиглэлээр байгууллагын ...