Санал асуулга

Тодорхой чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг 1 хувь болгохыг дэмжиж байна уу?

  • Дэмжинэ
  • Дэмжихгүй
  • Өөр саналтай

Үр дүн

Бусад санал асуулга


Улсын Их Хурал

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ Огноо: 2017-02-03 Төлөвлөсөн цаг: 10:00 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА10:14 39 Д.ОЮУНХОРОЛ11:06 2 Т.АЮУРСАЙХАН09:47 40 М.ОЮУНЧИМЭГ09:57 3 О.БААСАНХҮҮ10:36 41 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ10:28 4 Ё.БААТАРБИЛЭГТомилолт ...

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ Огноо: 2017-02-02 Төлөвлөсөн цаг: 10:00 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА10:05 39 Д.ОЮУНХОРОЛ09:55 2 Т.АЮУРСАЙХАН09:57 40 М.ОЮУНЧИМЭГ10:05 3 О.БААСАНХҮҮ10:07 41 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ10:01 4 Ё.БААТАРБИЛЭГТомилолт ...

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ Огноо: 2017-01-27 Төлөвлөсөн цаг: 10:00 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА10:11 39 Д.ОЮУНХОРОЛ  2 Т.АЮУРСАЙХАНТомилолт /гадаад/ 40 М.ОЮУНЧИМЭГТомилолт /гадаад/ 3 О.БААСАНХҮҮ10:17 41 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭЭмнэлгийн чөлөөтэй 4 Ё.БААТАРБИЛЭГ10:00 42 Б.ПҮРЭВДОРЖТомилолт /орон ...

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ Огноо: 2017-01-26 Төлөвлөсөн цаг: 10:00 дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА10:18 39 Д.ОЮУНХОРОЛ10:54 2 Т.АЮУРСАЙХАНТомилолт /гадаад/ 40 М.ОЮУНЧИМЭГТомилолт /гадаад/ 3 О.БААСАНХҮҮ09:55 41 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ10:02 4 Ё.БААТАРБИЛЭГ09:56 42 Б.ПҮРЭВДОРЖ10:07 5 Х.БАДЕЛХАН09:58 43 Ш.РАДНААСЭД09:50 6 С.БАТБОЛД11:53 44 Я.САНЖМЯТАВЭмнэлгийн ...

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ Огноо: 2017-01-20 Төлөвлөсөн цаг: 10:00   дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА10:09 39 Д.ОЮУНХОРОЛТомилолт /гадаад/ 2 Т.АЮУРСАЙХАНТомилолт /гадаад/ 40 М.ОЮУНЧИМЭГТомилолт /гадаад/ 3 О.БААСАНХҮҮ09:52 41 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ10:38 4 Ё.БААТАРБИЛЭГ09:53 42 Б.ПҮРЭВДОРЖ Томилолт /орон нутаг/ 5 Х.БАДЕЛХАН09:55 43 Ш.РАДНААСЭД10:25 6 С.БАТБОЛД  44 Я.САНЖМЯТАВЭмнэлгийн ...

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ Огноо: 2017-01-19 Төлөвлөсөн цаг: 10:00   дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА10:11 39 Д.ОЮУНХОРОЛТомилолт /гадаад/ 2 Т.АЮУРСАЙХАН10:15 40 М.ОЮУНЧИМЭГ13:36 3 О.БААСАНХҮҮ10:06 41 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ10:33 4 Ё.БААТАРБИЛЭГ09:59 42 Б.ПҮРЭВДОРЖ Томилолт /орон нутаг/ 5 Х.БАДЕЛХАН10:08 43 Ш.РАДНААСЭД10:01 6 С.БАТБОЛД11:32 44 Я.САНЖМЯТАВЭмнэлгийн ...

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ Огноо: 2017-01-12 Төлөвлөсөн цаг: 10:00   дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА09:54 39 Д.ОЮУНХОРОЛ10:24 2 Т.АЮУРСАЙХАН10:03 40 М.ОЮУНЧИМЭГ10:05 3 О.БААСАНХҮҮ10:00 41 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ10:09 4 Ё.БААТАРБИЛЭГ09:54 42 Б.ПҮРЭВДОРЖ10:04 5 Х.БАДЕЛХАН09:59 43 Ш.РАДНААСЭД15:12 6 С.БАТБОЛДЭмнэлгийн ...

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ Огноо: 2017-01-06 Төлөвлөсөн цаг: 10:00   дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:18 39 Д.ОЮУНХОРОЛ 10:16 2 Т.АЮУРСАЙХАН09:44 40 М.ОЮУНЧИМЭГ Чөлөөтэй 3 О.БААСАНХҮҮ 09:58 41 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ Чөлөөтэй 4 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:48 42 Б.ПҮРЭВДОРЖ 10:17 5 Х.БАДЕЛХАН 09:59 43 Ш.РАДНААСЭД 10:37 6 С.БАТБОЛД Эмнэлгийн чөлөөтэй 44 Я.САНЖМЯТАВ Эмнэлгийн ...

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ Огноо: 2017-01-05 Төлөвлөсөн цаг: 10:00   дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:08 39 Д.ОЮУНХОРОЛ 16:29 2 Т.АЮУРСАЙХАН09:57 40 М.ОЮУНЧИМЭГ Чөлөөтэй 3 О.БААСАНХҮҮ 09:59 41 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ Чөлөөтэй 4 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:52 42 Б.ПҮРЭВДОРЖ 10:06 5 Х.БАДЕЛХАН 09:57 43 Ш.РАДНААСЭД 10:23 6 С.БАТБОЛД Эмнэлгийн ...

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ Огноо: 2016-12-28 Төлөвлөсөн цаг: 10:00   дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:36 39 Д.ОЮУНХОРОЛ 10:15 2 Т.АЮУРСАЙХАН 10:10 40 М.ОЮУНЧИМЭГ Чөлөөтэй 3 О.БААСАНХҮҮ 09:54 41 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ   4 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:53 42 Б.ПҮРЭВДОРЖ 10:43 5 Х.БАДЕЛХАН 09:56 43 Ш.РАДНААСЭД   6 С.БАТБОЛД Эмнэлгийн ...

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ Огноо: 2016-12-23 Төлөвлөсөн цаг: 10:00   дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:02 39 Д.ОЮУНХОРОЛ Томилолт /гадаад/ 2 Т.АЮУРСАЙХАН 09:50 40 М.ОЮУНЧИМЭГ 10:10 3 О.БААСАНХҮҮ 10:13 41 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 10:00 4 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:55 42 Б.ПҮРЭВДОРЖ 09:52 5 Х.БАДЕЛХАН 09:52 43 Ш.РАДНААСЭД 10:11 6 С.БАТБОЛД Эмнэлгийн ...

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ

Улсын Их Хурлын гишүүдийн ирцийн мэдээ Огноо: 2016-12-22 Төлөвлөсөн цаг: 10:00   дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ дд НЭРС ХУРАЛДААНД ИРСЭН ЦАГ 1 Н.АМАРЗАЯА 10:04 39 Д.ОЮУНХОРОЛ Томилолт /гадаад/ 2 Т.АЮУРСАЙХАН 09:56 40 М.ОЮУНЧИМЭГ 10:08 3 О.БААСАНХҮҮ 09:55 41 Л.ОЮУН-ЭРДЭНЭ 09:53 4 Ё.БААТАРБИЛЭГ 09:52 42 Б.ПҮРЭВДОРЖ 10:10 5 Х.БАДЕЛХАН 09:53 43 Ш.РАДНААСЭД 10:04 6 С.БАТБОЛД Эмнэлгийн ...