Санал асуулга

Тодорхой чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварыг 1 хувь болгохыг дэмжиж байна уу?

  • Дэмжинэ
  • Дэмжихгүй
  • Өөр саналтай

Үр дүн

Бусад санал асуулга


Байнгын хороод

САНАЛ АВАХ ТУХАЙ /"ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ” хуулийн төсөл/

Монгол Улсын Засгийн газраас хууль, түүнд нийцүүлэн Захиргааны байгууллага албан тушаалтны гаргасан бүх нийтээр дагаж мөрдөх актыг зөрчсөн үйлдэл, эс үйлдэхүйг зөрчилд тооцох, түүнийг үйлдсэн хүн, хуулийн этгээдэд шийтгэл оногдуулах “ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ” хуулийн төслийг Улсын Их Хурлаар хэлэлцэж байна. Уг хуулийн төсөлд 1544 үйлдлийг зөрчилд тооцож шийтгэл оногдуулж, албадлагын арга хэмжээ хэрэглэхээр тусгасан байгаа болно. Иймд Зөрчлийн тухай хуулийн төсөлтэй танилцаж, саналаа илэрхийлэх хүсэлтэй ...